Search

Så här tycker Bergöborna om den nya färjan

Bergöborna är överlag nöjda med den nya färjan, men inte med tidtabellen, visar den enkät som Bergö Öråd utfört i samarbete med Malax kommun och Kymen Saaristoliikenne.

Bergö Öråd lät under december och januari utföra en enkät bland Bergöborna. Svarsblanketter delades ut i postlådorna i byn och en elektronisk blankett distribuerades via byns Whatsapp-grupp. Intresset för enkäten var stort. Inom ramen för svarstiden returnerades 89 pappersblanketter och avgavs 45 svar med den elektroniska blanketten. Det ger sammanlagt 134 svar, vilket rätt väl svarar mot hälften av hushållen på Bergö.

Respondenterna uppger att den nya färjan fungerat tillfredsställande (59,7 %), men gruppen som säger att den inte alls fungerat bra (20,1 procent) är också stor. Av de enskilda svaren framgår att tidtabellen, med 25 minuters intervaller mellan avgångarna från Bergö, får underkänt.

Särskilt de som pendlar dagligen efterlyser fler turer och en återgång till 20 minuters intervaller mellan avgångarna.

Svaren fördelar sig jämt mellan dem som anlitar färjan så gått som dagligen och de som använder den 2-3 gånger per vecka. Arbetspendlarna använder färjan minst fem dagar per vecka, medan de som uppger att de använde färjan för privata resor använder den 2-3 gånger per vecka. En stor användargrupp, nämligen skoleleverna, saknas nästan helt i enkäten.

I fråga fyra blir missnöjet med Vikares tidtabell (1 = usligt och 5 = utmärkt) tydligt. Nära hälften av resenärerna ger en 1:a eller 2:a. Särskilt bland dem som arbetspendlar är missnöjet stort.

Fråga 5 visar att det stora flertalet respondenter är nöjda med färjans personal. De flesta är nöjda med hur trafikljusen används och de upplever att färjan framförs på ett säkert sätt. Det verkar också finnas en förståelse för att tidtabellen inte höll inledningsvis. Däremot är alla inte lika nöjda med hur meddelanden om störningar i trafiken kommuniceras.

Bäst betyg ger respondenterna åt färjans bildäck. Det upplevs som rymligt och bidrar till att öka trygghetskänslan ombord. 70,9 procent get betyget 5 (=utmärkt).

Om däcket får godkänt så kan man inte säga samma sak om körramper och landfästen. De får klart underkänt. 42,5 procent ger sämsta möjliga betyg (Fråga 7, nedan). De många ojämnheterna försenar lossning och lastning och bidrar till att färjan inte kan hålla tidtabellen. Förare med låga bilar upplever dem rentav som farliga. Bergöborna budskap till NTM Centralen är entydigt, bygg om eller byt ut landfästena.

Fråga 8 visar att Bergöborna överlag, trots den försämrade tidtabellen, upplever Vikare som ett lyft för trafiken. Någon längtan efter en återgång till den gamla färjan finns inte, annat än hos enstaka respondenter. Samtidigt påpekas i de enskilda svaren att Vikares vindkänslighet och inställda turer vid kallt väder är ett stort minus. Det är därför av stor vikt att reservfärjan hålls i skick.

Trots att respondenterna ger underkänt åt den nuvarande tidtabellen finns det ytterst litet stöd för 30 minuters intervaller. Närmast är det de som använder färjan en gång per vecka eller mera sällan än så som kan instämma i det påståendet.

Det är oklart för Bergöborna vem de ska vända sig till om de är missnöjda med trafiken.

Så här utvärderar Bergöborna Vikares första månader i trafik (1 = usligt och 5 = utmärkt):

I de enskilda skriftliga svaren är färjförarnas matpaus kl. 17:25-17.45 den enskilda punkt som väcker mest kritik. Den infaller när pendlarna är på väg hem och kunde med fördel läggas efter kl. 18.

De tidiga pendlarna efterlyser fler turer mellan kl. 05.00 och 07.00.

Också 30-minutersintervallerna mellan kl. 20 och 22 möter kritik.

Det finns också en oro för att reservfärjan inte hålls i skick. I januari tog det tre timmar att få den i trafik.

Utöver det finns det enskilda hälsningar och förbättringsförslag, så som bättre belysning som tydligt visar färjans telefonnummer, en knapp för att kalla på färjan och en officiell Vikare-app där störningar i trafiken meddelas.

Vi vill tacka er som har fyllt i enkäten och gett värdefulla synpunkter på förändringarna i färjtrafiken. Era svar har sammanställts och skickats till Malax kommun, Kymen Saaristoliikenne och NTM-centralen.

Ett stort tack också till Markus West, som har gjort enkäten och sammanställt alla svar till denna artikel.

Dela detta inlägg:

Du kanske är intresserad av dessa inlägg